EKUZ w Hiszpanii nie pokryje wszystkich kosztów leczenia

 • Za pobyt i wyżywienie na kwarantannie trzeba zapłacić z własnej kieszeni.
 • W 100% płatny jest również transport powrotny do kraju. 
 • Obowiązują dopłaty za leki i transport sanitarny na terenie Hiszpanii.
 • Wszystkie te koszty może pokryć odpowiednia polisa turystyczna.
 • Suma gwarantowana kosztów leczenia nie może być niższa niż 30 000 euro.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który uprawnia obywateli państw członkowskich UE i EFTA do otrzymywania nieodpłatnej opieki medycznej podczas przebywania poza granicami własnego kraju, również na terenie Hiszpanii.

Sprawdziliśmy, na co dokładnie można liczyć, a jakie usługi medyczne nie będą zrefundowane. Podpowiadamy też, gdzie i w jaki sposób można ubiegać się o EKUZ oraz dlaczego warto mieć ze sobą także polisę turystyczną.

Hiszpania – co zapewnia karta EKUZ? 

Turyści przebywający w Hiszpanii i posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia zdrowotnego otrzymają nieodpłatną pomoc medyczną w podstawowym zakresie, na zasadach takich samych jak obywatele tego kraju. 

O tym, które świadczenie jest konieczne i powinno podlegać refundacji, decyduje lekarz w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę między innymi stan zdrowia pacjenta i planowany czas pobytu. Jeśli zagrożone jest zdrowie lub życie pacjenta, ma on prawo do niezbędnego leczenia.

EKUZ w Hiszpanii – czego nie refunduje?

Choć w Hiszpanii podstawowe leczenie dla osób posiadających EKUZ jest darmowe, bywają sytuacje, w których trzeba zapłacić za usługi medyczne. Europejska Karta ubezpieczenia zdrowotnego obowiązuje bowiem tylko w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i szpitalach.

Jeśli potrzebna jest szybsza lub bardziej specjalistyczna pomoc, będziemy musieli pokryć jej koszty z własnej kieszeni. Zapłacić trzeba będzie także za transport medyczny na terenie kraju – darmowy jest jedynie ten, który przez lekarza został uznany za niezbędny i został przez niego zlecony.

Warto również zwrócić uwagę na to, że w Hiszpanii za za rozpoczęcie leczenia stomatologicznego obowiązuje pełna odpłatność.

Zapłacić trzeba będzie również za leki. Jeśli są one refundowane, pacjent będzie musiał pokryć jedynie od 40% do 60% ich ceny, a jeśli jest jest emerytem – od 10% do 60% ich ceny. Odpłatność za leki, których stosowanie jest konieczne w ciężkich lub przewlekłych chorobach wynosi 10% ich ceny, ale nie może przekroczyć 4,24 euro za opakowanie.

Całkowicie odpłatny – i najczęściej bardzo drogi – będzie powrotny transport medyczny poszkodowanej osoby do Polski.

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ przed wycieczką do Hiszpanii?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą otrzymać osoby, które w Polsce mają prawo do świadczeń podstawowej opieki medycznej. Uprawnienia takie przysługują:

 • Osobom ubezpieczonym (na przykład pracującym lub przebywającym na emeryturze).
 • Osobom nieubezpieczonym, które prawo do leczenia uzyskały na podstawie szczególnych uprawnień.

Wyrobienie karty jest bezpłatne i nieskomplikowane. Aby uzyskać EKUZ, wystarczy złożyć specjalny wniosek, jeden dla jednej osoby. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • Osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ
 • Pocztą elektroniczną
 • Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
 • Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP)
 • Pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ

Jakie dokumenty są wymagane, aby otrzymać EKUZ?

 • Legitymacja – potwierdza kontynuację nauki, w przypadku ukończenia 18 lat, wskazując na status ucznia, studenta lub doktoranta.
 • Dokument A1 – wydany przez ZUS lub KRUS, gdy wyjazd ma związek z wykonywaniem pracy.
 • Dokument U2 – wydany przez urząd pracy, gdy wyjazd odbywa się w celu poszukiwania pracy.
 • Upoważnienie – w przypadku składania wniosku w imieniu innej osoby.

Jak skorzystać z karty EKUZ w Hiszpanii?

Jeśli potrzebujemy nagłej pomocy medycznej, musimy udać się do najbliższej placówki działającej w ramach państwowej służby zdrowia (Sistema Nacional de Salud.

Musimy mieć przy sobie ze sobą EKUZ, dowód osobisty lub paszport. Miejsca, do których można się zgłosić to:

 • Oddziały pogotowia (Servicio de Urgencias)
 • Przychodnie (Ambulatorio, Consultorio)
 • Ośrodki zdrowia (Centro de Salud)
 • Szpitale       

Z refundowanych świadczeń osoby ubezpieczone muszą korzystać w godzinach przyjęć dla pacjentów leczonych w ramach państwowej opieki zdrowotnej.

W każdym innym przypadku mogą zostać potraktowane jako pacjent prywatny. Podczas przyjęcia lub wizyty trzeba zaznaczyć, że chcemy być leczeni zgodnie z przepisami UE oraz w ramach EKUZ.

Lekarz internista może dać nam skierowanie do specjalisty lub do konkretnego szpitala. Musimy je zachować, ponieważ będzie ono potrzebne podczas rejestracji.

W razie nagłych przypadków czy wypadku, możemy zgłosić się do szpitala bez skierowania lub zadzwonić pod numer alarmowy 112. Musimy jednak pamiętać, aby zażądać sali wieloosobowej.

W przeciwnym przypadku zostaniemy uznani za pacjenta prywatnego. Lekarz musi zachować kopię naszej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, dlatego warto mieć ją ze sobą. 

Jak ubiegać się o zwrot kosztów wynikających z leczenia?

O zwrot kosztów leczenia, za które musieliśmy założyć pieniądze podczas pobytu w Hiszpanii, należy ubiegać się w oddziale NFZ. W tym celu złożyć trzeba odpowiedni wniosek (wniosek o zwrot poniesionych kosztów) do swojego oddziału NFZ.

Do wniosku musimy dołączyć:

 • oryginały rachunków,
 • dowody zapłaty.

Wyjazd do Hiszpanii a karta EKUZ – jak długo ważna jest karta?

To, na jak długo EKUZ zostaje wydany, jest uzależnione przede wszystkim od tytułu, na podstawie którego wyjeżdżająca osoba otrzymuje świadczenia zdrowotne w swoim kraju.

Oto przykłady terminów ważności Karty:

 • 20 lat – osoby, które otrzymują emeryturę i osiągnęły wiek emerytalny
 • Do 18 roku życia – osoby, które nie ukończyły 18 roku życia i są ubezpieczone jako członkowie rodziny oraz te, które mają mniej niż 18 lat i posiadają własny tytuł do ubezpieczenia
 • 5 lat – osoby, które otrzymują emeryturę, ale nie osiągnęły wieku emerytalnego oraz obywatele polscy, którzy nie ukończyli 18 roku życia i nie mają ubezpieczenia
 • 3 lata – osoby zatrudnione, prowadzące działalność gospodarczą oraz te, które otrzymują zasiłek lub świadczenie przedemerytalne
 • 18 miesięcy – ci obywatele, którzy mają więcej niż 18 lat i otrzymują rentę, ubezpieczeni jako członkowie rodziny powyżej 18 roku życia, studenci oraz uczniowie
 • 6 miesięcy – osoby, które nie posiadają ubezpieczenia, ale mają prawo do uzyskania świadczeń na podstawie innych uprawnień:

– Osoby w ciąży lub w trakcie porodu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają w Polsce

– Osoby w ciąży lub w trakcie porodu, które posiadają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkają w Polsce

-Osoby niepełnoletnie mieszkające w Polsce, posiadające status status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy

 • 2 miesiące – osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • 90 dni – obywatele bez ubezpieczenia, spełniające kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej

Bezpieczeństwo i zagrożenia w Hiszpanii

W Hiszpanii istnieje zagrożenie terroryzmem, dlatego można spodziewać się dokładnych kontroli na lotniskach czy dworcach. MSZ zaleca również zachowanie wzmożonej ostrożności w miejscach publicznych, gdzie są duże skupiska ludzi, szczególnie turystów.

Kraj ten charakteryzuje się także dużą przestępczością. Zagrożenie stanowią przede wszystkim napady rabunkowe i kieszonkowe kradzieże.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na złodziei poruszających się na motocyklach i skuterach – w Hiszpanii jest to bowiem popularny sposób na kradzież. 

W związku z powyższym zawsze trzeba mieć przy sobie dokumenty i konieczną na dany moment ilość pieniędzy.

Zwłaszcza w autobusach czy metrze, ale również w centrach handlowych i na plażach kradzieże zdarzają się często, tym częściej im bardziej okradana osoba wygląda na turystę.

W Hiszpanii często dochodzi także do strajków i protestów na tle polityczno-separatystycznym. Zwłaszcza w Katalonii może to powodować różne utrudnienia i stwarzać zagrożenie, choćby przypadkowe, dla turystów.

Ubezpieczenie turystyczne na wycieczkę do Hiszpanii – dlaczego warto je mieć? 

Jednym z najbardziej istotnych elementów każdej zagranicznej polisy, szczególnie takiej, która obejmuje swoim zakresem dłuższy pobyt w obcym kraju, jest ubezpieczenie kosztów leczenia.

Podczas wyjazdu na zagraniczny urlop, każda nagła choroba, uraz, czy nieszczęśliwy wypadek, często oznaczają konieczność szybkiego skorzystania z lokalnej, a w związku z tym najczęściej prywatnej opieki medycznej

Jeszcze częściej konsekwencje takich nieszczęść wymagają nie tylko nagłej interwencji lekarskiej, lecz również późniejszych, nierzadko bardzo kosztownych badań, zabiegów, a także rehabilitacji. 

Ceny usług medycznych w Hiszpanii są natomiast często naprawdę bardzo wysokie. Całkowite wydatki, jakie trzeba ponieść w związku z hospitalizacją czy leczeniem, mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy euro.

Co powinna zawierać polisa turystyczna do Hiszpanii? 

Dlatego warto zadbać, by polisa gwarantowała pokrycie kosztów leczenia. Powinny one zapewniać także ochronę w przypadku zarażenia koronawirusem. Warto również zwrócić uwag na wysokość sumy gwarantowanej.

Powinna ona być odpowiednio duża oraz adekwatna do miejsca wyjazdu, aby w całości mogła pokryć koszty związane z zaistniałymi szkodami. Nie powinna wynosić mniej niż 30 000 euro. 

Poza ubezpieczeniem KL, każda polisa turystyczna na wyjazd do Hiszpanii powinna zawierać w sobie pewne podstawowe elementy, takie jak:

 • Koszty transportu medycznego i transportu osoby poszkodowanej do kraju –  to ważny element ubezpieczenia, ponieważ transport medyczny do kraju to jedna z najdroższych usług, za jakie trzeba zapłacić z własnej kieszeni, jeśli nie posiadamy ważnej polisy. Jego koszty mogą bowiem sięgać aż kilkudziesięciu tysięcy euro! Dlatego przed zakupem konkretnej oferty ubezpieczeniowej, warto upewnić się, że wybrana przez nas polisa zapewni zabezpieczenie w odpowiednim zakresie, a jej sumy gwarantowane są odpowiednio wysokie.
 • Assistance – to bez wątpienia jeden z najważniejszych elementów każdej polisy turystycznej. Assistance pozwala poszkodowanemu uzyskać podstawową i – co najważniejsze – nieodpłatną pomoc w razie nagłego wypadku lub innego niespodziewanego nieszczęścia. Co ważne, jest to najszybszy wariant pomocy, dostępny praktycznie przez całą dobę. Assistance to nie tylko praktyczne wskazówki działania w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń, lecz także kompleksowe wsparcie i opieka w razie wystąpienia kryzysowej sytuacji. Towarzystwo ubezpieczeniowe zapewni posiadającym pakiet assistance turystom między innymi medyczny transport do kraju i nieodpłatną organizację przyjazdu bliskiej osoby czy opiekuna do poszkodowanego ( ubezpieczenie pokrywa na przykład koszty podroży i noclegu). W przypadku turystów zagranicznych, przydatna może okazać się także pomoc tłumacza, pomoc prawna, czy możliwość sprawnej, telefonicznej konsultacji z asystentem ubezpieczeniowym.
 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – takie ubezpieczenie zagwarantuje podróżnemu, który wykupił polisę, zwrot kosztów poniesionych w wyniku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu, do jakiego dojdzie w trakcie nagłego, nieszczęśliwego wypadku. Jeśli natomiast dojdzie do śmierci poszkodowanej osoby, polisa będzie stanowiła zabezpieczenie i wypłatę odszkodowania najbliższym osobom ofiary. Przed zakupem warto jednak upewnić się, że suma takiego ubezpieczenia jest odpowiednio wysoka i wystarczy na pokrycie potencjalnych kosztów.
 • OC – ubezpieczenie od odpowiedzialności to element polisy, który powinien wykupić każdy turysta, jeżeli planuje zagraniczny wyjazd na urlop. Niewiele bowiem wystarczy, aby w trakcie podróży z nagłych przyczyn stać się sprawcą lub – co gorsze – uczestnikiem wypadku. Konsekwencje takich zdarzeń mogą natomiast dotyczyć nie tylko nas samych, lecz także innych turystów, czy innych osób trzecich. Jeśli mamy wykupioną polisę OC, będziemy zabezpieczeni na wypadek takich zdarzeń. Polisa ubezpieczeniowa pokryje bowiem wszelkie koszty ewentualnych szkód powstałych w trakcie lub w wyniku wypadku oraz zrefunduje leczenia poszkodowanych, którzy ucierpią w wyniku naszego nieumyślnego działania.
 • Ubezpieczenia bagażu – może okazać się przydatne zwłaszcza w przypadku tych podróży, w które zamierzamy zabrać ze sobą drogi sprzęt sportowy czy elektroniczny. Taki element ubezpieczenia turystycznego zagwarantuje rekompensatę w razie strat i zabezpieczy nas na wypadek utraty bagażu lub jego uszkodzenia.

Ile kosztuje polisa turystyczna do Hiszpanii?

Ubezpieczenie turystyczne można mieć już od około 3 zł dziennie. Aby wybrać ochronę najbardziej dostosowane do swoich  indywidualnych potrzeb a przy tym taką, które zapewni nam największe poczucie bezpieczeństwa podczas urlopu, warto porównać ze sobą oferty różnych ubezpieczycieli.

To da nam możliwość dokładnego sprawdzenia wszystkich elementów polisy, pozwoli poznać gwarantowane sumy ubezpieczenia i ewentualne rozszerzenia.  Poniżej prezentujemy przykładowe ceny i zakres dziennej polisy turystycznej dla 1 dorosłej osoby wyjeżdżającej na wakacje do Hiszpanii:

Ubezpieczenie do Hiszpanii na podróż połączoną z surfowaniem
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Allianz
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 000 zł
68,88 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł ubezpieczenie Covid-19 85 sportów objętych ochroną sprzęt sportowy
AXA Assistance
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
82,32 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł ubezpieczenie Covid-19 181 sportów objętych ochroną
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
122,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł OC: 150 000 zł ubezpieczenie Covid-19 106 sportów objętych ochroną OC sportowe: 150 000 zł
Europa
Koszty leczenia
1 377 870 zł
Ratownictwo
45 929 zł
Bagaż
4 593 zł
135,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 45 929 zł OC: 459 290 zł ubezpieczenie Covid-19 27 sportów objętych ochroną OC sportowe: 459 290 zł sprzęt sportowy
Ubezpieczenie do Hiszpanii na podróż połączoną z surfowaniem
Allianz
68,88 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł ubezpieczenie Covid-19 85 sportów objętych ochroną sprzęt sportowy
AXA Assistance
82,32 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł ubezpieczenie Covid-19 181 sportów objętych ochroną
Nationale-Nederlanden
122,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł OC: 150 000 zł ubezpieczenie Covid-19 106 sportów objętych ochroną OC sportowe: 150 000 zł
Europa
135,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
1 377 870 zł
Ratownictwo
45 929 zł
Bagaż
4 593 zł
Dodatkowo: NNW: 45 929 zł OC: 459 290 zł ubezpieczenie Covid-19 27 sportów objętych ochroną OC sportowe: 459 290 zł sprzęt sportowy

Kiedy już zdecydujemy się na konkretną ofertę, w łatwy sposób zakupimy polisę online, bez wychodzenia z domu. Aby to zrobić, skorzystać można z naszego kalkulatora ubezpieczeń turystycznych.

Wnioski EKUZ .pdf na 2024 rok