EKUZ w Portugalii to za mało na wyjazd

 

 • W Portugalii za pobyt na kwarantannie trzeba zapłacić z własnej kieszeni.

 • Obowiązują dopłaty za leczenie szpitalne i wizyty lekarskie.

 • Trzeba pokryć też koszty zakupu niektórych leków.

 • Nierefundowany jest transport powrotny do kraju.

 • Wszystkie te usługi pokryje ubezpieczenie turystyczne.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) daje możliwość skorzystania z bezpłatnej opieki medycznej na trenie państw UE oraz Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Działa także w Portugalii.

Warto jednak wiedzieć, że karta nie refunduje wszystkich usług medycznych. Sprawdzamy, za co będzie trzeba zapłacić z własnej kieszeni oraz podpowiadamy, dlaczego warto mieć ubezpieczenie turystyczne .

Portugalia – co zapewnia karta EKUZ? 

Posiadając EKUZ turyści z Polski, otrzymają na terenie Portugalii niezbędną pomoc medyczną. To, które świadczenia – leki, badania, czy zabiegi – są niezbędne z danej sytuacji, decyduje lekarz pierwszego kontaktu.

Podczas takiej konsultacji lekarz bierze pod uwagę nasz stan zdrowia, a także planowany okres pobytu w Portugalii. W razie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia mamy prawo do takich samych świadczeń w portugalskiej publicznej służbie zdrowia jak obywatele tego kraju, na takich samych jak oni zasadach.

Jak podaje MSZ, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do świadczeń opieki zdrowotnej:

 • osoby podróżujące (głównie) w celach turystycznych,
 • w sytuacji nagłej,
 • w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter świadczeń oraz W placówkach mających umowę z tamtejszą kasą na zasadach obowiązujących w kraju pobytu.

EKUZ w Portugalii – czego nie refunduje?

W Portugalii, tak jak w większości państw należących do UE i EFTA, obywatele polscy będą musieli zapłacić za niektóre usługi medyczne, nawet jeśli na terytorium Polski są one nieodpłatne.

W takiej sytuacji NFZ nie zwróci turyście kosztów związanych z leczeniem czy zabiegami. Wskazując za polskim MSZ, płatne świadczenia medyczne na terenie Portugalii oraz ich szacunkowe koszty to:

 • Opłata za udzielone świadczenie zdrowotne – od 5 do 10 euro, w zależności od placówki. Dzieci i kobiety w ciąży są zwolnione z opłat.
 • Leczenie szpitalne – ok. 25 euro za noc (kwota może się różnić w zależności od szpitala, leczenie  w stanach nagłych ok. 15–20 euro.
 • Opłata za leki – niektóre leki refundowane są bezpłatne, za inne należy zapłacić 5%, 31%, 61% lub 85% ceny. Leki spoza wykazu leków objętych refundacją sprzedawane są za pełną odpłatnością.

W każdej sytuacji zagraniczny pacjent będzie musiał zapłacić również za medyczny transport powrotny do Polski.

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ przed wycieczką do Portugalii?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą otrzymać osoby, które w Polsce mają prawo do świadczeń podstawowej opieki medycznej.

Uprawnienia takie przysługują:

 • Osobom ubezpieczonym (na przykład pracującym lub przebywającym na emeryturze).
 • Osobom nieubezpieczonym, które prawo do leczenia uzyskały na podstawie szczególnych uprawnień.

Wyrobienie karty jest bezpłatne i nieskomplikowane. Aby uzyskać EKUZ, wystarczy złożyć specjalny wniosek, jeden dla jednej osoby. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • Osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ.
 • Pocztą elektroniczną w przypadku wyjazdów do pracy.
 • Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
 • Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP).
 • Pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ.

Jakie dokumenty są wymagane, aby otrzymać EKUZ?

 • Legitymacja – potwierdza kontynuację nauki, w przypadku ukończenia 18 lat, wskazując na status ucznia, studenta lub doktoranta.
 • Dokument A1 – wydany przez ZUS lub KRUS, gdy wyjazd ma związek z wykonywaniem pracy.
 • Dokument U2 – wydany przez urząd pracy, gdy wyjazd odbywa się w celu poszukiwania pracy.
 • Upoważnienie – w przypadku składania wniosku w imieniu innej osoby.

Jak skorzystać z karty EKUZ w Portugalii?

Jeżeli podczas pobytu w Portugalii przytrafi nam się nagły wypadek czy niespodziewana choroba, możemy zwrócić się do najbliższej placówki medycznej, podlegającej pod publiczną służbę zdrowia(Centro de Saúde).

Nieodpłatną pomoc można uzyskać w godzinach od 08:00 do 20:00. Są jednak placówki, które działają całą dobę. Dokładną listę i szczegółowe informacje na temat dostępnych punktów medycznych można znaleźć na stronie www.saude24.pt.

Warto pamiętać, aby powiedzieć lekarzowi, że chcemy być leczeni w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Jeśli lekarz da nam skierowanie do szpitala lub do specjalisty, musimy je zachować – jest ono bowiem niezbędne podczas przyjęcia. Jeśli dojdzie do nagłego wypadku lub choroby, można dostać się na pogotowie do lub do szpitala bez skierowania – dotyczy to jednak tylko nagłych przypadków.

Jak ubiegać się o zwrot kosztów wynikających z leczenia?

Jak podaje polskie MSZ, o zwrot kosztów leczenia podczas pobytu we Francji, osoby posiadające Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą ubiegać się W NFZ.

Można to zrobić składając odpowiedni wniosek do swojego oddziału NFZ wniosek o zwrot poniesionych kosztów. Dołączyć do niego należy:

 • Oryginały rachunków.
 • Dowody zapłaty.

Wyjazd do Portugalii a EKUZ – jak długo ważna jest karta?

To, na jak długo EKUZ zostaje wydany, jest uzależnione przede wszystkim od tytułu, na podstawie którego wyjeżdżająca osoba otrzymuje świadczenia zdrowotne w swoim kraju.

Oto przykłady terminów ważności Karty:

 • 20 lat – osoby, które otrzymują emeryturę i osiągnęły wiek emerytalny,
 • Do 18 roku życia – osoby, które nie ukończyły 18 roku życia i są ubezpieczone jako członkowie rodziny oraz te, które mają mniej niż 18 lat i posiadają własny tytuł do ubezpieczenia,
 • 5 lat – osoby, które otrzymują emeryturę, ale nie osiągnęły wieku emerytalnego oraz obywatele polscy, którzy nie ukończyli 18 roku życia i nie mają ubezpieczenia,
 • 3 lata – osoby zatrudnione, prowadzące działalność gospodarczą oraz te, które otrzymują zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
 • 18 miesięcy – ci obywatele, którzy mają więcej niż 18 lat i otrzymują rentę, ubezpieczeni jako członkowie rodziny powyżej 18 roku życia, studenci oraz uczniowie,
 • 6 miesięcy – osoby, które nie posiadają ubezpieczenia, ale mają prawo do uzyskania świadczeń na podstawie innych uprawnień (kobiety w ciąży i osoby niepełnoletnie przebywające w Polsce czasowo lub mające status uchodźcy),
 • 2 miesiące – osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
 • 90 dni – obywatele bez ubezpieczenia, spełniające kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej.

Bezpieczeństwo i zagrożenia w Portugalii

W Portugalii obowiązuje umiarkowany stopień zagrożenia terrorystycznego, co oznacza, że miejscowe władze zamach terrorystyczny określają jako mało prawdopodobny.

Jeżeli jednak usłyszymy jakiekolwiek zalecenia dotyczące sytuacji terrorystycznej, bezwzględnie musimy się do nich zastosować.

Pod względem bezpieczeństwa Portugalia nie różni się od innych krajów Unii Europejskiej. Turyści zagraniczni mogą się tam czuć stosunkowo bezpiecznie.

Uważać należy jedynie na drobne, kieszonkowe kradzieże, które zdarzają się często, zwłaszcza wśród turystów. Nie zaleca się również zostawiania w samochodzie ważnych dokumentów i pieniędzy, kradzież natomiast trzeba od razu zgłosić na najbliższym posterunku policji.

Jeśli zostanie nam skradziony dowód osobisty lub paszport, należy natomiast zgłosić się do polskiego urzędu konsularnego. Aby ułatwić osobom przyjeżdżającym zza granicy, w Portugalii działają specjalne posterunki – PSP (PSP Esquadra de Turismo).

MSZ zwraca również uwagę na konieczność zachowania ostrożności podczas kąpieli w oceanie. Zarówno fale jak i prądy wodne mogą być niebezpieczne. Trzeba zachować czujność także jeśli chodzi o pożary, które na terytorium Portugalii zdarzają się dość często.

To, czy w damy rejonie kraju występuje akurat zagrożenie pożarowe, można sprawdzić na stronie portugalskiej obrony cywilnej. Zagrożeniem można nazwać również cykliczne trzęsienia ziemi.

W związku z częstymi kradzieżami dokumentów, MSZ zaleca, aby jeszcze przed wyjazdem zrobić kopie najpotrzebniejszych z nich, aby w razie nagłego zdarzenia mieć przy sobie choćby skan dokumentu.

Ubezpieczenie turystyczne na wycieczkę do Portugalii – dlaczego warto je mieć? 

Wybierając się w podróż na wakacyjny urlop do Portugalii, nie można zapomnieć o wykupieniu odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej. Sam EKUZ nie wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów leczenia, zwłaszcza tych najwyższych, jak powrót do kraju.

W dobie pandemii Covid-19 dodatkowym wydatkiem może być skierowanie na kwarantannę. Warto w razie problemów za granicą mieć też Assistance, które zapewni pomoc prawną, medyczną czy informacyjną.

Decydując się na konkretny wariant ubezpieczenia, trzeba jednak bardzo dokładnie sprawdzić i porównać ze sobą oferty różnych ubezpieczycieli, aby wybrać opcję najlepiej dostosowaną do własnych potrzeb. 

Co powinna zawierać polisa turystyczna do Portugalii? 

Przed wyjazdem na wakacje warto także dokładnie zapoznać się z zasadami i definicjami zawartymi w Ogólnych warunkach Ubezpieczenia (OWU) każdego z towarzystw jeszcze przed wyborem polisy.

Istnieją jednak pewne podstawowe i najważniejsze elementy, które każde ubezpieczenie na wyjazd do Portugalii powinno w sobie zawierać. Należą do nich:

 • Koszty leczenia – szczególnie istotne, kiedy planujemy urlop poza granicami Polski. Koszty leczenia są bowiem bardzo wysokie, podobnie jak transport medyczny, leki, czy specjalistyczne zabiegi. Już zwykła wizyta lekarska to koszt nawet kilkudziesięciu/kilkuset złotych. Posiadając polisę takie koszty nas ominą.
 • Transport medyczny – transport medyczny do kraju to jeden z najistotniejszych elementów każdej turystycznej polisy. Koszty takiego transportu mogą bowiem sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy euro. Dlatego też warto upewnić się, że wykupiona przez nas polisa zapewni zabezpieczenie w takim zakresie.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – istotne szczególnie w sytuacji, gdy w wyniku spowodowanego przez nas wypadku straty lub uszczerbku na zdrowiu doznają osoby trzecie. W takiej sytuacji ubezpieczenie OC ochroni nas przed często wysokimi kosztami będącymi następstwem spowodowania szkody.
 • Assistance – pozwoli uzyskać pomoc w razie nieszczęścia. Wsparcie obejmuje nie tylko kontakt telefoniczny, lecz również inne formy, jak na przykład opieka nad dzieckiem, kiedy jego rodzice są poszkodowani.
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – przyda się, jeśli doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci nam koszty poniesione w wyniku wypadków i nieszczęśliwych zdarzeń.
 • Ubezpieczenie bagażu – zabezpieczy przed kosztami i stratami wynikającymi ze zgubienia lub uszkodzenia bagażu. Szczególnie ważne, jeśli przewozimy ze sobą drogi sprzęt sportowy.

Ile kosztuje polisa turystyczna do Portugalii?

Aby moc wybrać ubezpieczenie najbardziej dostosowane do swoich  potrzeb a przy tym takie, które zapewni największe poczucie bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wyjazdu, warto porównać ze sobą oferty kilku różnych ubezpieczycieli.

To pozwoli nam dokładnie sprawdzić wszystkie elementów polisy i poznać sumy ubezpieczenia oraz ewentualne rozszerzenia.

Poniżej prezentujemy przykładowe oferty na rodzinny wyjazd do Portugalii:

Tydzień rodzinnych wakacji w Portugalii
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Europa
Koszty leczenia
138 934 zł
Ratownictwo
23 156 zł
Bagaż
1 389 zł
80,00 zł
4 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 13 893 zł ubezpieczenie Covid-19 10 sportów objętych ochroną
Allianz
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
104,72 zł
4 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 14 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sportów objętych ochroną
Signal Iduna
Koszty leczenia
185 245 zł
Ratownictwo
32 418 zł
Bagaż
1 000 zł
153,68 zł
4 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną sprzęt sportowy
AXA Assistance
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
184,80 zł
4 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną sprzęt sportowy OC sportowe: 250 000 zł
Tydzień rodzinnych wakacji w Portugalii
Europa
80,00 zł 4 os. / 7 dni
Koszty leczenia
138 934 zł
Ratownictwo
23 156 zł
Bagaż
1 389 zł
Dodatkowo: NNW: 13 893 zł ubezpieczenie Covid-19 10 sportów objętych ochroną
Allianz
104,72 zł 4 os. / 7 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 14 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sportów objętych ochroną
Signal Iduna
153,68 zł 4 os. / 7 dni
Koszty leczenia
185 245 zł
Ratownictwo
32 418 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną sprzęt sportowy
AXA Assistance
184,80 zł 4 os. / 7 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną sprzęt sportowy OC sportowe: 250 000 zł

Kiedy już zdecydujemy się na daną ofertę, w prosty i szybki sposób zakupimy polisę online, bez wychodzenia z domu. Aby to zrobić, skorzystać można z naszego kalkulatora ubezpieczeń turystycznych.

Wnioski EKUZ .pdf na 2024 rok